Ets a: Portada > Ajuntament > Tràmits > Tràmits EMD Bítem

Tràmits EMD Bítem

Aquí podeu descarregar els formularis i requisits per realitzar alguns dels tràmits més habituals:

· Instància General. Recordeu que ha d'anar signada pel sol·licitant i haureu de portar-la a les oficines de l'EMD de Bítem en horari d'atenció al públic per registrar la sol·licitud.

· Alta al padró municipal d'habitants.
Consulteu els requisits per empadronar-vos a Bítem. Teniu en compte que en el cas d'habitage de lloguer, us caldrà aportar còpia del contracte de lloguer registrat per la Cambra de la Propietat Urbana. També haureu d'emplenar aquest model d'autorització del propietari/a en cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar de primer grau. Són familiars de primer grau els pares, sogres, fills, gendre i nora.


· Certificat d'empadronament. Per a aquelles persones que necessitin acreditar d'una forma fefaent la residència individual o col·lectiva per a qualsevol procés administratiu o judicial. Cal presentar l'imprès normalitzat amb la documentació requerida al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Tortosa (SAC), o bé portar tota la documentació requerida a les dependències de l'EMD de Bítem i us gestionarem nosaltres mateix el tràmit. Cost: 7,10 €. Termini: 1 setmana aproximadament.

·Inscripció al cens d'animals de companyia.  Per sol·licitar la inscripció dels gossos o gats al cens d'animals de companyia, haureu de desplaçar-vos a les dependències municipals de l'EMD de Bítem en horari d'atenció al públic, portar una còpia del DNI, una còpia de la cartilla veterinària amb l'acreditació del xip i portar el model de sol·liciutd d'inscripció degudament emplenat i signat.

· Sol·licitud d'exempció de la taxa d'escombraries. Empleneu la sol·licitud, el model d'autorització i adjunteu la fotocòpia i original de la documentació següent: Certificat de la renda/pensió/ajuda, etc. que es perceb, DNI de totes les persones empadronades al domicili (majors de 16 anys), Rebut de l'IBI (contribució urbana) o rebut del lloguer.

· Autoritzacions per a cremes agrícoles. Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat. Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal. Per sol·licitar l'autorització per a cremes agrícoles, haureu de desplaçar-vos a les dependències municipals de l'EMD de Bítem en horari d'atenció al públic, portar el DNI, saber el polígon i parcel·la de la finca i el número de telèfon mòbil.
 
· Carnet de transport públic per a pensionistes. És un carnet personal de transport públic urbà. Poden sol·licitar-lo els pensionistes per jubilació, invalidesa o viudetat, així com aquelles persones discapacitades per la Generalitat de Catalunya que treballen als Tallers del Col·legi Verge de la Cinta. Cal estar empadronats al municipi. Cost: 4,45 €. Podeu tramitar-lo directament al SAC de l'Ajuntament de Tortosa o bé, si ens porteu la sol·licitud amb la documentació requerida a les dependències de l'EMD de Bítem, en horari d'atenció al públic, us gestionarem nosaltres mateixos el tràmit.

· Sol·liciud de llicència per a venda ambulant al mercat de venda no sedentària que es celebra tots els dijous no festius al municipi. Els paradistes que ho desitgin hauran d'emplenar el forumulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació requerida i presentar-ho a les dependències municipals en horari d'atenció al públic. Aquí podeu consultar la Ordenança fiscal reguladora de la taxa i el Reglament regulador del mercat de venda no sedentària.


Amb el suport de:


EMD de Bítem , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?